ทัวร์พม่า : แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-อินทร์แขวน-พุกาม-อินเล-มัณฑเลย์ 6 วัน บินFD

ทัวร์พม่า : แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-อินทร์แขวน-พุกาม-อินเล-มัณฑเลย์ 6 วัน บินFD

พม่า-วันพ่อ พม่า-วันพ่อ
  • ทัวร์พม่า: บินตรงสู่ย่างกุ้งออกทางมัณฑเลย์
  • ทัวร์พม่า: ไหว้พระธาตุอินทร์แขวน
  • ทัวร์พม่า: สักการะเจดีย์ชเวดากอง
  • ทัวร์พม่า: พักผ่อนสบายๆที่อินเล
  • ทัวร์พม่า: ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
  • ทัวร์พม่า-: อาหารพิเศษกุ้งเผา

 

เดินทาง : สนใจโปรแกรม โปรดติดต่อสอบถาม และรับทำกรุ๊ปเหมา

ราคาทัวร์

 

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์พม่า

วันแรก      ทัวร์พม่า       กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่สอง    ทัวร์พม่า      พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง   

วันที่สาม    ทัวร์พม่า      ย่างกุ้ง –  พุกาม   

วันที่สี่        ทัวร์พม่า      พุกาม –  อินเล   

วันที่ห้า      ทัวร์พม่า      อินเล (เฮโฮ) – มัณฑะเลย์

วันที่หก     ทัวร์พม่า      มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ

 

 

 

พม่า-วันพ่อ ทัวร์พม่า-วันพ่อ
  ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า-วันพ่อ ทัวร์พม่า-วันพ่อ
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า พม่า-วันพ่อ
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า

 

 

Related posts