เที่ยวอุซเบกิสถาน : ยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียกลาง

เที่ยวอุซเบกิสถาน : ยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียกลาง

อุซเบกิสถาน  หรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน  เป็นประเทศในทวีปเอเชียกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตติดกับประเทศอัฟกานิสถานในทวีปเอเชียใต้ ประเทศคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน และมีชายฝั่งบนทะเลอารัล เที่ยวอุซเบกิสถาน เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต พื้นที่ มีพื้นที่ 447,400 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ เป็นทะเลทรายล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง

ภูมิอากาศ ทะเลทรายแบบภาคพื้นทวีป หน้าร้อนๆ นาน หน้าหนาวอากาศเย็นสบาย

ที่ตั้ง ภูมิภาคเอเชียกลาง ทางเหนือของประเทศอัฟกานิสถาน

สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน เที่ยวอุซเบกิสถาน มีจุดแข็งที่สำคัญคือเป็นตลาดขนาดใหญ่เป็นลำดับ 3 ของประเทศ CIS และมีความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าสนใจที่ทำให้คนไป เที่ยวอุซเบกิสถาน กันมาก ได้แก่ เมืองซามาคานด์ (Samarkand) , บุคคาร่า (Bukara) และ คีวา (Khiva) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมบนเส้นทางสายไหมในอดีต รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ การปฏิรูปการเกษตร การเปิดเสรีทางการค้าต่างประเทศและการเงิน รวมทถึงการส่งเสริมการท่อง เที่ยวอุซเบกิสถาน ด้วยการปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีพของประชาชน อย่างไรก็ตามปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศเป็นธุรกิจผูกขาดที่ดำเนินการโดยเครือข่ายของบุคคลในตระกูลและกลุ่มผลประโยชน์ของบุคคลในรัฐบาล อีกทั้งระบบการจัดเก็บภาษียังไม่โปร่งใส ตลอดจนการกระจายรายได้ไม่ถึงประชาชนอย่างแท้จริง ทำให้ประชากรยังประสบกับปัญหาความยากจน

อุซเบกิสถาน มีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับถึง 16 ปี เพราะรัสเซียได้เข้ามาส่งเสริมระบบการศึกษาถ้วนหน้าให้ในสมัยที่ อุซเบกิสถาน ยังเป็นรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต อยู่ใต้ปกครองของรัสเซียจะดีชั่วอย่างไรก็ต้องนับว่ารัสเซียได้ทำคุณไว้ในเรื่องให้การศึกษาแกประชาชน

รัฐบาล อุซเบกิสถาน มีอำนาจมาก ผู้ปกครองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นคอมมูนิสต์เป็นผู้ควบคุมการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศแบบสังคมนิยมตามอิทธิพลเดิมสมัยเมื่อเป็นรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตรัสเซีย รัฐบาลควบคุมสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนและหนังสือพิมพ์อยู่มาก ควบคุมฝ่ายค้านและปฏิปักษ์ทางการเมืองเคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ควบคุมพลเมืองมากที่สุดในบรรดาประเทศ “สถาน” ทั้งหลาย ปัจจุบันประเทศ อุซเบกิสถาน ยัง่คงมีรากฐานการปกครองที่เข้มงวดผู้คนยังมีการรักษาระเบียบต่างๆอย่างเคร่งครัด ดังนั้นเวลานักท่องเที่ยวไป เที่ยวอุซเบกิสถาน จะเห็นว่าบ้านเมืองเป็นระเบียบ ผู้คนไม่วุ่นวายแต่อยู่ในระเบียบในขณะเดียวกันก็มีความทันสมัยเปิดกว้าง

เที่ยวอุซเบกิสถาน 

อุซเบกิสถาน โชคดีที่มีแหล่งสำรองทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลอยู่ใต้ท้องทะเล น้ำมัน  ก๊าชธรรมชาติ พลเมืองจึงได้ใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติในราคาถูก รถยนต์ใน กรุงทัชเค้นท์ ใช้น้ำมันร้อยละ 90 ใช้ก๊าซธรรมชาติเพียงร้อยละ 10 แต่ในเมืองซามาร์คานด์กับเมืองบุคคารารถยนต์กลับใช้ก๊าซธรรมชาติมากกว่า น้ำมัน เนื่องจากก๊าชธรรมชาติธรรมชาติราคาถูกกว่าน้ำมันลงไปอีก และนี่อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้คนจะนวนมากอยากมา เที่ยวอุซเบกิสถาน เพราะเมื่อเช่ารถขับเพื่อ เที่ยวอุซเบกิสถาน กันเองแบบครอบครัว หรือ ใช้บริการมีคนคับรถพา เที่ยวอุซเบกิสถาน มีไกด์ต่างๆ ก็มีราคาไม่กระโดดสูงมากเกินไปเพราะต้นทุนด้านราคาก๊าซ และน้ำมันไม่สูงมาก

เมืองสำคัญและสถานที่ เที่ยวอุซเบกิสถาน

ทัชเค้นท์ (Tashkent)  ทัชเค้นท์  เมืองหลวงของ อุซเบกิสถาน  อยู่สูง 440-487 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ประชากร 2.1 ล้านคน ในปี 1966 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถล่มเมืองจึงต้องบูรณะเมืองขึ้นมาใหม่ เมื่อมา เที่ยวอุซเบกิสถาน จะได้เห็นเขตเมืองขยายออกไปในที่ราบกว้างใหญ่ เที่ยวอุซเบกิสถาน ในวันที่อากาศแจ่มใส จะมองเห็นยอดเขาเทียนชานมีหิมะขาวปกคลุมอยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เขตเมืองเดิมเป็นเขตผสมผสานระหว่างโซเวียตรัตเซียกับเขตมุสลิม มีคลองแองคอร์กั้นระหว่างเขตรัสเซียกับเขตอุซเบ็ก เมืองมีสวนสาธารณะปลูกไม่ใหญ่ถึง 48 แห่ง การเดินทาง เที่ยวอุซเบกิสถาน โดยการขึ้นรถไฟผู้โดยสารใช้บริการง่ายและสะดวก มีแผนที่และเครื่องหมายดูง่ายแม้จะเป็นภาษาอุซเบ็ก เพียงท่านขึ้นให้ถูกสายแล้วคอยฟังเสียงชื่อสถานีตอนท้ายประกาศก่อนประตูรถจะปิด ผู้โดยสารใช้เงินไปและเหรียญหนึ่งอัน – ไม่ใช้บัตร – มาหยอดเครื่องกั้นที่ช่องผ่านเข้าไปขึ้นรถใต้ดิน ราคาเดียวกันตลอดสายประมาณ 3.50 บาทต่อเที่ยว(ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้) ไปขึ้นรถและเปลี่ยนสายได้ตราบเท่าที่ยังอยู่ในสถานีใต้ดินไม่ออกจากสถานี กลางวันมีรถวิ่งไม่เกินทุก 5 นาที เขตเมืองเก่าของมุสลิมชาวอุซเบ็ก ถนนดินลูกรังแคบ ครอก ซอยวกเวียน สองข้างถนนเป็นบ้านชั้นเดียวผนังฉาบดินโคลน มีสุเหร่าและมาดราซ่าห์หลายแห่ง สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 และ 16 บ้านตามแบบฉบับมีลานมีสวนอยู่กลางบริเวณบ้าน ปลูกต้นองุ่น ต้นเชรี่ ต้นแอพพริค็อต เมืองทัชเค้นท์ น่าสนใจ ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยที่อยากจะสัมผัส เที่ยวอุซเบกิสถาน บาซาร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตนี้และเมืองทัชเค้นท์คือบาซาร์ชอซูอยู่ทางของทิศใต้ของเขตเมืองเก่า เป็นตลาดค้าขายพืชผล ข้าวสาลี ผลไม้ ลูกทับทิม แตงลูกใหญ่ เครื่องเทศ ขนมปัง นมเนยและเนื้อสัตว์มาแต่ดั้งเดิม ในตึกศูนย์การค้ารุ่นเก่า มีร้านค้าขายของทั่วไปทำนองตลาดประตูน้ำในกรุงเทพฯ แต่สินค้าค่อนข้างเก่าเก็บ สินค้าไม่น่าสนใจสำหรับคนกรุงเทพฯ ที่มีศูนย์การค้าหรูหราขายของใหม่ๆ มีชื่อยี่ห้อตามความนิยม  ริมถนน พ่อค้าแม่ค้าขายเครื่องประดับหินพลอยหรือเงินของเก่า สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เข็มกลัด แหวน ถ้าโชคดีก็อาจได้ของเก่าลายครามจริงทีราคา ซึ่งมีที่เที่ยวที่เดียว คือ เที่ยวอุซเบกิสถาน
 

บุคคารา (Bukhara) เป็นเสมือนโอเอซิสท่ามกลางทะเลทรายเมื่อเทียบกับแหล่งท่อง เที่ยวอุซเบกิสถาน อื่นๆ บุคคาร่าเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญทางการค้าบนเส้นทางสายแพรไหม ซึ่งเป็นจุดแวะพักของกองคาราวานนักท่องเทียว เป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามในเอเชียกลาง ทำให้ผู้คนสนใจมา เที่ยวอุซเบกิสถาน เพราะเป็นเมืองมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมา  เที่ยวอุซเบกิสถาน ที่เมือง บุคคารา นั้นถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ยังมีลมหายใจ ผู้คนที่นี่ยังมีวิถีชีวิตไม่แตกต่างจากเมื่อหลายร้อยปีก่อน โดยเฉพาะบรรยากาศในเขตเมืองเก่าของบุคคาร่า และเมื่อท่านได้มาสัมผัสการใช้ชีวิตของประชาชนที่นี้ เที่ยวอุซเบกิสถาน ในเมืองบุคคาราแห่งนี้แล้วท่านจะรู้สึกเหมือนได้ย้อนยุคไปในอดีต เหมือนว่าท่านอยู่ท่ามกลางขบวนคาราวาน ทั้งสภาพบ้านเรือน ร้านค้า การแต่งกายของผู้คน ราวกับว่านาฬิกาได้หยุดเดินเมื่อห้าร้อยปีก่อน ณ นครแห่งนี้  ชื่อเมืองบูคาราเชื่อว่าอาจจะมาจากภาษาเปอร์เซียโบราณว่า บูคารัค (Bukharak) ซึ่งแปลว่าสถานที่แห่งความสุขความโชคดี บางตำราบอกว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าวิหารา (Vihara) ซึ่งก็คือวิหารในภาษาไทยนั่นเอง  เที่ยวอุซเบกิสถาน  ยังมีสาระสำคัญทางด้านศาสนาอีกด้วย จากความเชื่อที่ว่าดินแดนแถบนี้เคยเป็นเมืองที่ประชาชนนับถือพุทธ ศาสนามาก่อนที่อิสลามจะเข้ามามีอิทธิพลในคริสต์ศตวรรษที่ 8 เมืองนี้ถูกรุกรานและผลัดเปลี่ยนกันครอบครองหลายครั้ง ตั้งแต่กองทัพกรีกของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เปอร์เซีย มองโกล เติร์ก ใครมาทีก็เผาทำลาย เผาแล้วก็สร้างขึ้นใหม่ตรงที่เดิม ทำให้พื้นดินและประวัติศาสตร์ที่นี่ซ้อนทับกันหลายชั้น   ยุคทองของบูคาราคือในศตวรรษที่ 10-12 เมื่อถูกปกครองด้วยราชวงศ์ซามานิดของเปอร์เซีย ในยุคนี้มีประชากรอาศัยหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียกลาง มีนักคิดนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงหลายท่านอาศัยอยู่ในบูคารา เป็นคู่แข่งกับแบกแดดในด้านความเจริญและความเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิส ลาม ในศตวรรษที่ 13 เจงกิสข่านเดินทัพจากทุ่งหญ้าทางตอนเหนือเผาทำลายทุกเมืองที่ผ่านจนมาถึงบุคคารา ซึ่งประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ เมืองทั้งเมืองถูกเผาทำลายจนราบคาบ ดังนั้นท่านที่สนใจทางด้านศาสนาก็จะนิยมเข้ามา เที่ยวอุซเบกิสถาน ที่เมืองบุคคาร่าแห่งนี้เพื่อประติดประต่อเรื่องราวตามประวัติศาสตร์ศาสนาอันเก่าแก่ทับถมกันอย่างน่าสนใจนี้          

          สถานที่เที่ยวในบุคคาร่าที่น่าสนใจ

 • เที่ยวอุซเบกิสถาน สถานฝังศพแห่งซามานิดส์
  เที่ยวอุซเบกิสถาน ณ สุสานแห่งซามานิดส์ อยู่ในเขตสวนสาธารณะและสวนสนุกซามานิ ในอดีตเป็นบริเวณสุสานโบราณนอกกำแพงเมืองชั้นใน อิสมาอิลซามานิ – ผู้ตั้งราชวงศ์และจักรวรรดิซามานิ – ให้สร้างขึ้นระหว่างปลายศตวรรษที่ 9 กับต้นศตวรรษที่ 10 เพื่อฝังศพบิดาและลูกหลานในราชวงศ์ สถานฝังศพแห่งซามานิดส์ เป็นสถานที่ เที่ยวอุซเบกิสถาน นับเป็นราชสถานฝังศพแห่งแรกและอาคารก่ออิฐที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียกลาง อาคารเป็นทรงลูกบาศก์ก่ออิฐ มีโค้งทวารทั้งสี่ด้าน เสาอิฐก่อสี่มุม หลังคาก่ออิฐเป็นรูปครึ่งวงกลม ใช้การก่ออิฐเป็นลวดลายสถาปัตยกรรมในตัวเอง ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมมรดกโลกชิ้นเอก เพราะเป็นรูปแบบเรขาคณิตที่กลมกลืนสมดุล แสดงสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 8-9 ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมซ็อกเดียนที่มีมาก่อน ก่อนสถาปัตยกรรมอิสลาม นับว่าทางด้านสถาปัตยกรรม นักท่องเที่ยวที่สนใจ 
  เที่ยวอุซเบกิสถาน  จะได้ความคุ้มค่าอย่างแน่นอน
 • เที่ยวอุซเบกิสถาน สุเหร่าโบโลเฮ้าซ์  
  สร้างขึ้นในปี 1712-1713 ด้านหน้าอาคารมีเสาไม้ประดับลวดลายสองแถวรวมยี่สิบต้นรับดาดฟ้าหลังคา เที่ยวอุซเบกิสถาน  จะได้ชมตัวอย่างอาคารสุเหร่าสมัยกลางของเอเชียกลาง ในปี 1971 เอมีร์ใช้เป็นสุเหร่าทางการเพื่อทำละหมาด โดยมีนายช่างรัสเซียมาสร้างหอคอยขนาดเล็กเลียนแบบหอคอยกัลยันขึ้นหน้าสุเหร่า สระน้ำขนาดย่อมอยู่หน้าสุเหร่า ปลูกต้นไม้รอบสระเป็นสวนสาธารณะ ถัดจากสระน้ำไปเป็นถนนใหญ่หน้าป้อมปราการอาร์ก การที่ได้มา เที่ยวอุซเบกิสถาน สุเหร่าโบโลเฮ้าซ์ ถือว่าท่านได้ชมสถาปัตยกรรมทชั้นยอด อีกที่หนึ่ง
 • เที่ยวอุซเบกิสถาน ป้อมปราการอาร์ก  
  มีกำแพงอิฐหนาทึงสูงใหญ่ ทวารบถเป็นซุ้มโค้งมีหอคอยขนาบสองข้าง ทางเดินขึ้นเข้าทวารป้อมเป็นทางลาดขึ้นไป หน้าป้อมเป็นลานกว้างรอบตัวป้อม ลาดด้านหน้าก็คือจัตุรัส “เรจิสตาน” ในสมัยกลางใช้เป็นลานประหารชีวิต เที่ยวอุซเบกิสถาน  ป้อมปราการอาร์กเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในบุคคารา  เริ่มจากศตวรรษที่ 5-20 รูปทรงของป้อมปราการที่เห็นกันในวันนี้เป็นการก่อสร้างต่อเติมขึ้นใหม่ระหว่างปี 1747-1920 เป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงความเป็นรัฐและอำนาจของบุคคารา ปัจจุบันบนตัวป้อมจัดเป็นพิพิธภันฑ์สองห้องแสดงประวัติของป้อมและวัตถุโบราณคดี

ซามาร์คานด์
เที่ยวอุซเบกิสถาน ในซามาร์คานด์ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก ตั้งอยู่ลึกใจกลางของเอเชียกลาง บนที่ราบสูงระหว่างแม่น้ำสายหลักสองสาย แม่น้ำซีร์การ์ยาในอดีตเรียก “แม่น้ำจาร์ซาร์ต” ความยาว 220 กิโลเมตร อยู่มางทิศเหนือของอุซเบกิสถาน แม่น้ำอามูดาร์ยาในอดีตเรียก “แม่น้ำอ็อกเซิส” ความยาย 2580 กิโลเมตร นับว่ายาวที่สุดในเอเชียกลาง อยู่ทางทิศใต้ ตัวเมือง   ซามาร์คานด์เป็นโอเอซิสของแม่น้ำซารับชาน  ในอดีตนับสองพันกว่าปี   ซามาร์คานด์เป็นที่หมายปองของกษัคริย์    สุลต่าน  เอมีร์ นักรบผู้พิชิตต่างๆ   ไม่ว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งแมซิโดเนีย อิสมาอิลซามานิ สุลต่านแซนจาร์ เจ็งกิสข่าน เอมีร์ติมูร์ เอมีร์บาเบอร์ เอมีร์ติมูร์ยกซามาร์คานด์ขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรติมูร์ของพระองค์ นักท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงให้ความสนใจไป เที่ยวอุซเบกิสถาน เพื่อเที่ยวชม โบราณสถานซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามและเป็นโบราณคดีสถานชั้นเอกของซามาร์คานด์ ต่างก็ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก หากเดินทางท่องเที่ยว อุซเบกิสถาน อย่างทั่วถึงแล้วท่านจะพบประวัติศาสตร์ที่น่ายกย่อง โดยบริเวณเขตเมืองซามาร์คานด์โบราณตั้งอยู่บนเนินเขาอฟราซิยาบ เริ่มจากผู้คนมาตั้งถิ่นฐานระหว่างศตวรรษที่ 8 ถึงต้นศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล พื้นที่ขนาดกว่าสองพันตารางกิโลเมตรมีลำคลองกั้นทางทิศเหนือและทิศตะวันออก หุบเขาลึกแคบกั้นทางทิศใต้ ในสมัยอาเคเมนิดแห่งเปอร์เชีย เมืองมีกำแพงใหญ่และหอรบล้อมรอบ แต่ก็ไม่สามารถต้านทานกองทัพของอเอ็กซานเดอร์มหาราชได้เมืองก็ถูกทำลายลง  ซามาร์คานด์กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในระหว่างศตวรรษที่ 4-8 เมื่อทางสายไหมเป็นเส้นทางค้าขายสายหลักทางบกระหว่างเอเชียกับยุโรป เป็นชุมทางกลางทางระหว่างสองทวีปและเป็นนครที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรซ็อกเดียน
สถานที่เที่ยวในซามาคานด์ที่น่าสนใจ

 • อูลุกเบ็กมาดราซ่าห์ เที่ยวอุซเบกิสถาน ชมอูลุกเบ็กมาดราซ่าห์ บนถนนเรจิสถานเป็นจตุรัสกลางเมืองซามาร์คานด์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เอมีร์ติมูร์ใช้จตุรัสเรจิสถานเป็นศูนย์การค้าและการฝีมือช่าง ในวันนี้เรจิสถานเป็นจตุรัสสำคัญสัญลักษณ์ของเมืองปรากฏไปทั่วโลก เป็นสถานที่ชุมนุมของชาวซามาร์คานด์ มีถนน 6 สายตัดผ่านจัตุรัสโดยนับได้ว่า เที่ยวอุซเบกิสถาน ที่เมืองนี้จะได้เห็นฝีมือของช่างสมัยศตวรรษที่ 14 ที่ปัจจุบันได้รับการบุณะอย่างละเอียดละออจนคนรุ่นหลังอย่างเราๆได้เห็นผลงานระดับโลกที่สวยงามสะท้อนเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอุซเบกิสถานในอดีตกาล ซึ่งเมื่อท่านได้รับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วท่านจะรู้ว่าดินแดนแห่งนี้ยังเคยเป็นที่เกรงกลัวของชาวยุโรปมาก่อนอีกด้วย 
 • เที่ยวอุซเบกิสถาน  ที่เมือง… นี้ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของจตุรัส สร้างขึ้นระหว่างปี 1417-1420 ทวารและทวารบถเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางทำเป็นซุ้มโค้งของทวารสูง 15 เมตร หอคอยสูงทรงท่อกลมขนาบอยู่สองข้าง ผนังกำแพงทวาร์เป็นรูปสีลวดลายแสดงสัญลักษณ์ท้องฟ้าและดวงดาวตามศิลปอิสลาม เบื้องหลังเป็นอาคารหลังคาโดมสีฟ้าทำเนลอนจีบทางตั้งคล้ายกระดูกงู   
 • เชอร์ดอร์มากราซ่าห์ เที่ยวอุซเบกิสถาน ชมเชอร์คอร์มากราซ่าห์ ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจัตตุรัสก็เป็นอาคารมีหอคอยขนาบทำนองเดียวกัน สร้างขึ้นระหว่างปี 1619-1639 เลียนแบบอูลุกเบ็กมาดราซ่าห์ ผู้ที่สนใจมา เที่ยวอุซเบกิสถาน ด้านสถาปัตยกรรมนั้น มีผนังกำแพงเป็นรูปสีลวดลายดอกดวงและรูปทรงเรขาคณิต ผนังเหนือซุ้มโค้งทวารบถเขียนเป็นวงรีครึ่งดวงของดวงอาทิตย์และรูปเสือลายพาดกลอนกำลังจะขย้ำกวางอยู่เหนือโค้งแต่ละด้าน จึงเป็นที่มาของชื่อเชอร์ดอร์ “มีเสือ” เที่ยวอุซเบกิสถาน ทำให้ท่านเปิดโลกทัศน์ ความรู้และกำไรทางปัญญาคุ้มค่ากับการเดินทาง
   

นักท่องเที่ยวที่มา เที่ยวอุซเบกิสถาน จะได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่สวยงามและยิ่งใหญ่อลังการ  เที่ยวอุซเบกิสถาน ยังทำให้ท่านได้ดื่มด่ำธรรมชาติที่อยู่โดยรอบของประเทศ นอกจากนี้ในการท่อง เที่ยวอุซเบกิสถาน ท่านจะได้เห็นกาลเวลาอันมีค่าในช่วงยุคหนึ่งของโลกได้หยุดไว้ ณ ปัจจุบัน เห็นถึงความเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าและน่าตื่นตะลึง ขอเชิญท่าน เที่ยวอุซเบกิสถาน  และประเทศในเอเชียกลางใกล้เคียง ท่านจะสามารถย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์เก่าแก่ต่างๆได้เป็นอย่างดีจากสิ่งก่อสร้างที่เหลือไว้ และจะทำให้ท่าน เที่ยวอุซเบกิสถาน และประเทศใกล้เคียงได้อย่างสนุกสนานมากๆ และจะประทับใจในประเทศเหล่านี้ไปอีกนาน

 

 

 

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า