ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : หิรัญวรรณมหาวิหาร Hiranya Varna Mahavihar หรือ วัดทองคำ Golden Temple

ทัวร์เนปาล หิรัญวรรณมหาวิหาร เป็นวัดในศาสนาพุทธในเมืองปาฏัน สร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ลบาฮาลซึ่งเป็นของชาวนีวะรี ตามตำนานกล่าวว่า เจดีย์พระพุทธศากยมุนีทองคำ ที่ประดิษฐานอยู่ในวัด สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ภาศกร วรมัน ในศตวรรษที่ 12 โดยภายในเจดีย์ชั้นบมีภาพและกงล้อมนต์ทองคำเก็บรักษาไว้

ทัวร์เนปาล : หิรัญวรรณมหาวิหาร Hiranya Varna Mahavihar หรือ วัดทองคำ Golden Temple .