ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : จัตุรัสกาฐมัณฑุ เดอร์บาร์ Kathmandu Durbar square

ทัวร์เนปาล จัตุรัสพระราชวังกาฐมัณฑุ หรือ พสันตปูร์ เดอร์บาร์ กเชตรา เป็นหนึ่งในสามจัตุรัสหลักในหุบเขากาฐมัณฑุ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979 ใช้ชุดมรดกโลกแห่งหุบเขากาฐมัณฑุ ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระราชวังหลวงเก่าของราชอาณาจักรกาฐมัณฑุ