ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : ศาสนสถานสวยัมภูนาถ Swayambhunath Buddhist complex

ทัวร์เนปาล ศาสนสถานสวยัมภูนาถ เป็นสถาปัตยศาสนสถานโบราณ ตั้งอยู่บนยอดเขาในหุบเขากาฐมัณฑุ ทางทิศตะวันตกของกรุงกาฐมัณฑุ เป็นศูนย์รวมทั้งในตำนาน เรื่องเล่า และการปฏิบัติพุทธกิจในแต่ละวัน