ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : จัตุรัสปาฏัน เดอร์บาร์ Patan Durbar Square

ทัวร์เนปาล จัตุรัสปาฏัน เดอร์บาร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลลิตปูร์ เป็นหนึ่งในสามจัตุรัสหลวงแห่งหุบเขากาฐมัณฑุ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ในกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมแห่งหุบเขากาฐมัณฑุ โดยปาฏัน เดอร์บาร์ สแควร์ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของพระราชวังโบราณที่เหล่ากษัตริย์แห่งมัลละประทับอยู่