ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : เมืองปาฏัน Patan หรือ ลลิตปูร์ Lalitpur

ทัวร์เนปาล ลลิตปูร์ เป็นเมืองใหญ่อันดับที่สี่ของเนปาล รองจากกรุงกาฐมัณฑุ โปขระ และภรัตปูร์ ตั้งอยู่ในบนที่ราบยกสูงในหุบเขากาฐมัณฑุ ทางตอนใต้ฝั่งตะวันออกของกรุงกาฐมัณฑุ โดยมีแม่น้ำบาคมาติเป็นเขตแดนทางธรรมชาติที่แยกเมืองทั้งสองออกจากกัน เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาสามเมืองใหญ่ที่สุดในหุบเขากาฐมัณฑุ

ทัวร์เนปาล : เมืองปาฏัน Patan หรือ ลลิตปูร์ Lalitpur .