ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล : พระราชวังหนุมานโฑก้า Hanuman Dhoka Palace

ทัวร์เนปาล พระราชวังหนุมานโฑก้า หรือ หนุมาน โดก้า เดอร์บาร์ ในภาษาเนปาลี มีความหมายว่า พระราชวังประตูหนุมาน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจัตุรัสเดอร์บาร์ เป็นประตูทางเข้าสู่พระราชวังหลวงของกษัตริย์มัลละและกูรข่า ซึ่งเป็นที่ประทับของราชวงศ์เนปาลจนถึงศตวรรษที่ 19 เป็นจัตุรัสหลวงใจกลางกรุงกาฐมัณฑุ